Ανοιχτά Σχέδια Εργοδότησης και Κατάρτισης

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το σχέδιο προσφέρεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ολόχρονα. Η αίτηση στο Σχέδιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του ατόμου.

Δικαιούχοι – Όροι σχεδίου:

 • Ο απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι κάτω των 30 ετών και να διαθέτει Πτυχίο.
 • Εάν ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.
 • Απαραίτητη εργοδότηση για 6 μήνες με επιχορήγηση και 2 επιπρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.
 • Το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που θα πρέπει να καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον απόφοιτο είναι €950/μήνα.
 • Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι €1100/μήνα.

Η χορηγία καλύπτει ποσοστό των επιλέξιμων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του εκπαιδευτή, του αποφοίτου και των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του.

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις /Οργανισμούς (De Minimis)

Το Σχέδιο προσφέρει ολόχρονα τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν μακροχρόνια άνεργα άτομα. Η αίτηση στο Σχέδιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εργοδότησης του ατόμου.

Δικαιούχοι – Όροι σχεδίου:

 • Ο άνεργος πρέπει να είναι 30 με 60 χρονών.
 • Εγγεγραμμένος άνεργος για τουλάχιστον 6 μήνες στη ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
 • Εάν ο άνεργος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.
 • Απαραίτητη εργοδότηση για 6 μήνες με επιχορήγηση και 2 επιπρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.
 • Το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που θα πρέπει να καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον άνεργο είναι €870/μήνα.
 • Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι €1000/μήνα.
 • Η χορηγία καλύπτει μέρος τους μισθού του ανέργου, του εκπαιδευτή του καθώς και το κόστος των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για εργασιακή αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων (Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Στόχος του σχεδίου είναι η διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης ατόμων που έχουν αποφυλακιστεί από τις Κεντρικές Φυλακές, παρέχοντας κίνητρα στους εργοδότες για πρόσληψή τους. Το σχέδιο παρέχει επιχορήγηση σε εταιρείες/οργανισμούς για στελέχωσης τους με εξειδικευμένο προσωπικό.

Δικαιούχοι – Όροι σχεδίου:

 • Άτομα που αφέθηκαν ελεύθερα από τις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Εργοδότηση για 24 μήνες
 • Μέγιστη χορηγία €860/μήνα

Η χορηγία καλύπτει ένα ποσοστό του μισθού του υποψηφίου για την περίοδο των 24 μηνών.

 

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις (Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Στόχος του σχεδίου είναι να παρέχει ευκαιρίες σε άτομα όλων των ηλικιών με χρόνιες παθήσεις να εξασφαλίσουν την κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Το σχέδιο επίσης παρέχει την ευκαίρία σε εταιρείες/οργανισμούς να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό μέσω της χορηγίας.

Δικαιούχοι – Όροι σχεδίου:

 • Άτομα όλων των ηλικιών που εμπίπτουν στην κατηγορία ατόμων με χρόνιες παθήσεις
 • Εργοδότηση για 24 μήνες
 • Μέγιστη χορηγία €930/μήνα

Η χορηγία καλύπτει ένα ποσοστό του μισθού του υποψηφίου για την περίοδο των 24 μηνών.

 

Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία (Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Στόχος του σχεδίου είναι να παρέχει ευκαιρίες σε άτομα όλων των ηλικιών με αναπηρία να εξασφαλίσουν την κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Το σχέδιο επίσης παρέχει την ευκαιρία σε εταιρείες/οργανισμούς να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό μέσω της χορηγίας.

Δικαιούχοι – Όροι σχεδίου:

 • Άτομα όλων των ηλικιών που εμπίπτουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία
 • Εργοδότηση για 24 μήνες
 • Μέγιστη χορηγία €930/μήνα

Η χορηγία καλύπτει ένα ποσοστό του μισθού του υποψηφίου για την περίοδο των 24 μηνών.

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην ετοιμασία, κατάθεση και υλοποίηση των αιτήσεων που αφορούν στα σχέδια κατάρτισης και εργοδότησης προσωπικού. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τους στόχους της εταιρείας σας, προσφέρουμε καθοδήγηση για την ορθή προετοιμασία της αίτησης και ακολούθως παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σχετικά με την πορεία υλοποίησης και χρηματοδότησης της πρότασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

T: 22-276202

E: info@growthconsultants.com.cy

Share this post